Divisiones administrativas de Mongolia Interior

Divisiones administrativas de Mongolia Interior

Mongolia Interior, Región Autónoma de la República Popular China, está estructurada en Divisiones de Nivel de Prefectura, formadas por Divisiones de Nivel de Distrito que se subdividen a su vez de Divisiones de Nivel de Municipio.

 • Nivel de Prefectura (12)
  • 9 Ciudades de Nivel de Prefectura
  • 3 Ligas
 • Nivel de Distrito (101)
  • 21 Distritos
  • 11 Ciudades de Nivel de Distrito
  • 17 Distrito
  • 49 Banderas
  • 3 Banderas Autónomas
 • Nivel de Municipio (1425)
  • 532 Pueblos
  • 407 Municipios
  • 277 Sumu
  • 18 Municipios Étnicos
  • 1 Sumu Étnicos
  • 190 Subsectores

En este cuadro se listan sólo las Divisiones de Nivel de Prefectura y de Nivel de Distrito.

Nivel de Prefectura Nivel de Distrito
Nombre Chino (S) Pinyin Mongol
Ciudad de Hohhot
呼和浩特市
Hūhéhàotè Shì
Sector de Huimin 回民区 Huímín Qū  
Sector de Xincheng 新城区 Xīnchéng Qū  
Sector de Yuquan 玉泉区 Yùquán Qū  
Sector de Saihan 赛罕区 Sàihǎn Qū  
Distrito de Togtoh 托克托县 Tuōkètuō Xiàn  
Distrito de Wuchuan 武川县 Wǔchuān Xiàn  
Distrito de Horinger 和林格尔县 Hélíngé'ěr Xiàn  
Distrito de Qingshuihe 清水河县 Qīngshuǐhé Xiàn  
Bandera Izquierda de Tumd 土默特左旗 Tǔmòtè Zuǒ Qí Tümed ?? Khoshuu
Ciudad de Baotou
包头市
Bāotóu Shì
Sector de Kundulun 昆都仑区 Kūndūlún Qū  
Sector de Donghe 东河区 Dōnghé Qū  
Sector de Qingshan 青山区 Qīngshān Qū  
Sector de Shiguai 石拐区 Shíguǎi Qū  
Sector de Baiyunkuang 白云矿区 Báiyún Kuàng Qū  
Sector de Jiuyuan 九原区 Jiǔyuán Qū  
Distrito de Guyang 固阳县 Gùyáng Xiàn  
Bandera Derecha de Tumd 土默特右旗 Tǔmòtè Yòu Qí Tümed ?? Khoshuu
Bandera Unida de
Darhan Muminggan
达尔罕茂明安
联合旗
Dá'ěrhǎn Màomíng'ān
Liánhé Qí
?? Muumingghan ?? Khoshuu
Ciudad de Wuhai
乌海市
Wūhǎi Shì
Sector de Haibowan 海勃湾区 Hǎibówān Qū  
Sector de Hainan 海南区 Hǎinán Qū  
Sector de Wuda 乌达区 Wūdá Qū  
Ciudad de Chifeng(Ulaanhad)
赤峰市
Chìfēng Shì
Sector de Hongshan 红山区 Hóngshān Qū  
Sector de Yuanbaoshan 元宝山区 Yuánbǎoshān Qū  
Sector de Songshan 松山区 Sōngshān Qū  
Distrito de Ningcheng 宁城县 Níngchéng Xiàn  
Distrito de Linxi 林西县 Línxī Xiàn  
Bandera de Ar Horqin Banner 阿鲁科尔沁旗 Ālǔkē'ěrqìn Qí Aru Khorchin Khoshuu ?
Bandera Izquierda de Bairin 巴林左旗 Bālín Zuǒ Qí Baarin ?? Khoshuu
Bandera Derecha de Bairin 巴林右旗 Bālín Yòu Qí Baarin ?? Khoshuu
Bandera de Hexigten 克什克腾旗 Kèshíkèténg Qí Kesigüten Khoshuu ?
Bandera de Ongniud 翁牛特旗 Wēngniútè Qí Ongnuud Khoshuu ?
Bandera de Harqin 喀喇沁旗 Kālāqìn Qí Kharachin Khoshuu ?
Bandera de Aohan 敖汉旗 Áohàn Qi Aokhan Khoshuu ?
Ciudad de Tongliao
通辽市
Tōngliáo Shì
Sector de Horqin 科尔沁区 Kē'ěrqìn Qū  
Ciudad de Huolin Gol 霍林郭勒市 Huòlínguōlè Shì  
Distrito de Kailu 开鲁县 Kāilǔ Xiàn  
Bandera de Hure 库伦旗 Kùlún Qí  
Bandera de Naiman 奈曼旗 Nàimàn Qí  
Bandera de Jarud 扎鲁特旗 Zālǔtè Qí Jarud Khoshuu ?
Bandera Izquierda Media de Horqin 科尔沁左翼中旗 Kē'ěrqìn Zuǒyì Zhōng Qí Khorchin ?? ?? Khoshuu
Bandera Izquierda Posterior de Horqin 科尔沁左翼后旗 Kē'ěrqìn Zuǒyì Hòu Qí Khorchin ?? ?? Khoshuu
Ciudad de Hulunbuir
呼伦贝尔市
Hūlúnbèi'ěr Shì
Sector de Hailar 海拉尔区 Hǎilā'ěr Qū  
Ciudad de Manzhouli 满洲里市 Mǎnzhōulǐ Shì  
Ciudad de Zhalantun 扎兰屯市 Zhālántún Shì  
Ciudad de Yakeshi 牙克石市 Yákèshí Shì  
Ciudad de Genhe 根河市 Gēnhé Shì  
Ciudad de Ergun 额尔古纳市 É'ěrgǔnà Shì  
Bandera de Arun Banner 阿荣旗 Āróng Qí  
Nueva Bandera Derecha de Barag 新巴尔虎右旗 Xīnbā'ěrhǔ Yòu Qí  
Nueva Bandera Izquierda de Barag 新巴尔虎左旗 Xīnbā'ěrhǔ Zuǒ Qí  
Antigua Bandera de Barag 陈巴尔虎旗 Chénbā'ěrhǔ Qí  
Bandera Autónoma Oroqen 鄂伦春自治旗 Èlúnchūn Zìzhìqí  
Bandera Autónoma Evenki 鄂温克族自治旗 Èwēnkèzú Zìzhìqí  
Bandera Autónoma de Morin Dawa Daur 莫利达瓦
达斡尔族自治旗
Mòlìdáwǎ Dáwò'ěrzú Zìzhìqí  
Ciudad de Ordos
鄂尔多斯市
È'ěrduōsī Shì
Sector de Dongsheng 东胜区 Dōngshèng Qū  
Bandera de Dalad 达拉特旗 Dálātè Qí  
Bandera de Jungar 准格尔旗 Zhǔngé'ěr Qí  
Bandera Anterior de Otog 鄂托克前旗 Ètuōkè Qián Qí  
Bandera de Otog 鄂托克旗 Ètuōkè Qí  
Bandera de Hanggin 杭锦旗 Hángjǐn Qí  
Bandera de Uxin 乌审旗 Wūshěn Qí  
Bandera de Ejin Horo 伊金霍洛旗 Yījīnhuòluò Qí Ejen Khoruu Khoshuu ?
Ciudad de Ulaan Chab
乌兰察布市
Wūlánchábù Shì
Sector de Jining 集宁区 Jíníng Qū  
Ciudad de Fengzhen 丰镇市 Fēngzhèn Shì  
Distrito de Zhuozi 卓资县 Zhuózī Xiàn  
Distrito de Huade 化德县 Huàdé Xiàn  
Distrito de Shangdu 商都县 Shāngdū Xiàn  
Distrito de Xinghe 兴和县 Xīnghé Xiàn  
Distrito de Liangcheng 凉城县 Liángchéng Xiàn  
Bandera Derecha Anterior de Chahar 察哈尔右翼前旗 Cháhā'ěr Yòuyì Qián Qí  
Bandera Derecha Media de Chahar 察哈尔右翼中旗 Cháhā'ěr Yòuyì Zhōng Qí  
Bandera Derecha Posterior de Chahar 察哈尔右翼后旗 Cháhā'ěr Yòuyì Hòu Qí  
Bandera de Siziwang 四子王旗 Sìzǐwáng Qí  
Ciudad de Baynnur
巴彦淖尔市
Bāyànnào'ěr Shì
Sector de Linhe 临河区 Línhé Qū  
Distrito de Wuyuan 五原县 Wǔyuán Xiàn  
Distrito de Dengkou 磴口县 Dèngkǒu Xiàn  
Bandera Anterior de Urad 乌拉特前旗 Wūlātè Qián Qí  
Bandera Media de Urad 乌拉特中旗 Wūlātè Zhōng Qí  
Bandera Posterior de Urad 乌拉特后旗 Wūlātè Hòu Qí  
Bandera Trasera de Hanggin 杭锦后旗 Hángjǐn Hòu Qí  
Liga de Xing'an
兴安盟
Xīng'ān Méng
Ciudad de Ulan Hot 乌兰浩特市 Wūlánhàotè Shì  
Ciudad de Arxan 阿尔山市 Ā'ěrshān Shì  
Distrito de Tuquan 突泉县 Tūquán Xiàn  
Bandera Derecha Anterior de Horqin 科尔沁右翼前旗 Kē'ěrqìn Yòuyì Qián Qí Khorchin ?? ?? Khoshuu
Bandera Derecha Media de Horqin 科尔沁右翼中旗 Kē'ěrqìn Yòuyì Zhōng Qí Khorchin ?? ?? Khoshuu
Bandera de Jalaid 扎赉特旗 Zālàitè Qí Jalayid Khoshuu ?
Liga de Xilin
锡林郭勒盟
Xīlínguōlè Méng
Ciudad de Xilinhot 锡林浩特市 Xīlínhàotè Shì  
Ciudad de Erenhot 二连浩特市 Èrliánhàotè Shì  
Distrito de Duolun 多伦县 Duōlún Xiàn  
Bandera de Abag 阿巴嘎旗 Ābāgā Qí Abagha Khoshuu ?
Bandera Izquierda de Sonid 苏尼特左旗 Sūnítè Zuǒ Qí Sünid ?? Khoshuu
Bandera Derecha de Sonid 苏尼特右旗 Sūnítè Yòu Qí Sünid ?? Khoshuu
Bandera Oriental de Ujimqin 东乌珠穆沁旗 Dōngwūzhūmùqìn Qí ?? Üjümüchin Khoshuu
Bandera Occidental de Ujimqin 西乌珠穆沁旗 Xīwūzhūmùqìn Qí ?? Üjümüchin Khoshuu
Bandera de Taibus 太仆寺旗 Tàipúsì Qí  
Bandera de Xianghuang 镶黄旗 Xiānghuáng Qí Hövööt Shar Khoshuu
Bandera de Zhengxiangbai 正镶白旗 Zhèngxiāngbái Qí Shuluun Hövööt
Chagaan Khoshuu
Bandera de Zhenglan 正蓝旗 Zhènglán Qí Shuluun Höh Khoshuu
Liga de Alxa
阿拉善盟
Ālāshàn Méng
Bandera Izquierda de Alxa 阿拉善左旗 Ālāshàn Zuǒ Qí  
Bandera Derecha de Alxa 阿拉善右旗 Ālāshàn Yòu Qí  
Bandera de Ejin 额济纳旗 Éjìnà Qí  

Cambios recientes:

 • 1995: Los Distritos de Horinger y Qingshuihe son transferidos desde la Liga de Ulaan Chab (actualmente Ciudad con Nivel de Prefectura de Ulaan Chab) a la Ciudad con Nivel de Prefectura de Hohhot.
 • 1996: El Distrio de Wuchuan es transferido desde la Liga de Ulaan Chab League (actual Ciudad de Nivel de Prefectura de Ulaan Chab) a la Ciudad con Nivel de Prefectura de Hohhot.
 • 1996: La Bandera Unida de Darhan Muminggan es transferida desde la Liga de Ulaan Chab (actual Ciudad de Nivel de Prefectura de Ulaan Chab) a la Ciudad de Nivel de Prefectura de Baotou.
 • 1996: La Ciudad de Nivel de Distrito de Arxan es creada a partir de zonas de la Bandera Derecha Frontal de Horqin en la Liga de Xing'an.
 • 1999: La Liga de Jirim (哲里木盟) se transforma en la Ciudad de Nivel de Prefectura de Tongliao; su capital, la Ciudad de Nivel de Distrito de Tongliao, se transforma en el Sector de Horqin.
 • 1999: El Sector Suburbano (郊区) y el Sector de Shiguai Mining (石拐矿区; Sector de Shiguaikuang) de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Baotou son renombrados, respectivamente, Sector de Jiuyuan y Sector de Shiguai.
 • 2000: El Sector Suburbano (郊区) de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Hohhot es renombrado Sector de Saihan. Además, los límites de los Sectores de Hohhot se reorganizan.
 • 2001: La Liga de Yeke Juu (伊克昭盟) se transforma en la Ciudad de Nivel de Prefectura de Ordos; su capital, la Ciudad de Nivel de Distrito de Dongsheng, se transforma en el Sector de Dongsheng.
 • 2001: La Liga Hulunbuir (呼伦贝尔盟) se transforma en la Ciudad de Nivel de Prefectura de Hulunbuir; su capital, la Ciudad de Nivel de Distrito de Hailar, se transforma en el Sector de Hailar.
 • 2003: La Liga de Baynnur (巴彦淖尔盟) se transforma en la Ciudad de Nivel de Prefectura de Baynnur; su capital, la Ciudad de Nivel de Distrito de Linhe, se transforma en el Sector de Linhe.
 • 2003: La Liga de Ulaan Chab (乌兰察布盟) se transforma en la Ciudad de Nivel de Prefectura de Ulaan Chab; su capital, la Ciudad de Nivel de Distrito de Jining, se transforma en el Sector de Jining.

Wikimedia foundation. 2010.

Mira otros diccionarios:

 • Mongolia Interior — Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орон 内蒙古自治区 Región Autónoma de Mongolia Interior Región Autónoma de China …   Wikipedia Español

 • Divisiones administrativas de Heilongjiang — Saltar a navegación, búsqueda Heilongjiang, provincia de la República Popular China, consta de las siguientes divisiones administrativas: 13 Divisiones de Nivel de Prefectura 12 Ciudades de Nivel de Prefectura 1 Prefectura 130 Divisiones de Nivel …   Wikipedia Español

 • República Popular China — «China» redirige aquí. Para otras acepciones, véase China (desambiguación). 中华人民共和国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó República Popular China …   Wikipedia Español

 • Hebei — 河北省 (Héběi Shěng) Provincia de Hebei Provincia de la República Popular China …   Wikipedia Español

 • Organización territorial de la República Popular China — Mapa político de la República Popular China. Debido a la gran población y superficie de China la organización territorial o división político administrativa del país ha consistido en varios niveles desde tiempos antiguos. La vigente Constitución… …   Wikipedia Español

 • Shanxi — 山西省 (Shānxī Shěng) Provincia de Shanxi Provincia de la República Popular China …   Wikipedia Español

 • China del Norte — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

 • Liaoning — 辽宁省 (Liáoníng) Provincia de Liaoning Provincia de la República Popular China …   Wikipedia Español

 • Heilongjiang — 黑龙江省 (Hēilóngjiāng Shěng) Provincia de Heilongjiang Provincia de la República Popular China …   Wikipedia Español

 • Provincia de China — Saltar a navegación, búsqueda Provincias de China Noroeste Norte Noreste …   Wikipedia Español


Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.